Privacy beleid HVW

PRIVCACYBELEID VAN DE HISTORISCHE VERENIGING WESTERWOLDE

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de HISTORISCHE VERENIGING WESTERWOLDE  (hierna genoemd als “onze vereniging”) verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van onze vereniging, of om een andere reden persoonsgegevens aan onze vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Historische Vereniging Westerwolde, Venneweg 15 9541XN Vlagtwedde, tel. 0623244499,
KvK nr. 806115609.
De functionaris ledenbeheer is ook bereikbaar via: kuper260@planet.nl

2. Welke gegevens verwerkt onze vereniging en voor welk doel
2.1
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)

2.2
Onze vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het   lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan en voor de verstrekking van de door u  aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met de drukker van Terra Westerwolda.
b)  uw naam, adresgegevens en/of e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van         uitnodigingen en informatie over activiteiten van onze vereniging;
c) uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor betalingen van het        lidmaatschapsgeld, excursiegeld en/of aanschaf van door onze vereniging verstrekte materialen;

E-mail berichtgeving

Onze vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres voor activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van onze vereniging.

Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via onze vereniging.

3. Bewaartermijnen

Onze vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft onze vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van onze vereniging kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Onze vereniging zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren;

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop onze vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming: het  bestuur van de vereniging.

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: kuper260@planet.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via mailingen bekend gemaakt.

versie november 2018