Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 23 maart 2024

Geachte leden en andere belangstellenden,

 Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Westerwolde op zaterdag 23 maart a.s. in d’Ekkelkaamp te Onstwedde:

Kerklaan 7, 9591 AH Onstwedde.  De vergadering begint om 13.30 uur.

Het bestuur stelt de volgende agenda voor:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Notulen van de ALV van 25 maart 2023 te Onstwedde.
 4. Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris.
 5. Financieel verslag 2023, begroting 2024 door de penningmeester. Verslag van de kascommissie.
 6. Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie.
 7. Jaarverslag 2023 (liggen ook ter plekke ter inzage), door de secretaris.
 8. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren M. Fokkens en H. Prenger. De heer M. Fokkens stelt zich herkiesbaar, de heer H. Prenger neemt afscheid van het bestuur. Namen van eventuele kandidaten voor de ontstane vacature kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering ingeleverd worden bij de voorzitter dhr. J.G. Abbes.
 9. Rondvraag.

Pauze. (tussen deel 1 en 2 van de lezing)
Lezing
Anderhalf eeuw Westerwolde in het Groninger Museum

Voordracht door rustend conservator Groninger Museum dr. Egge Knol

Westerwolde is altijd een apart stukje Groningen geweest, lang door venen geïsoleerd. In de late Bronstijd locatie van een aantal omvangrijke urnengrafvelden. Vindplaats van bijzondere archeologische vondsten zoals de halsring van Onstwedder Barlage. Gekerstend vanuit het bisdom Osnabrück en later een heerlijkheid van een Spaansgezinde graaf, die eenmaal veroverd door de Staten Generaal in leen werd gegeven aan de stad Groningen.

In 1874 begon het Groninger Museum als provinciaal kabinet van oudheden. Uiteraard kwamen er vanaf dat moment ook Westerwoldse voorwerpen naar de stad toe. Rond 1900 kreeg het museum, mogelijk vanwege de aparte geschiedenis, een Westerwoldse kamer. Het was de laatste stijlkamer die verdween in het museum.

De spreker richt zich eerst op een aantal opmerkelijke voorwerpen uit geschiedenis en archeologie, alsmede enige schilderijen betreffende Westerwolde, om daarna in te zoemen op de Westerwoldse kamer.

Hoe “Westerwolds” was de kamer. Hoe kwam het dat de kamer een icoon werd? Welke veranderingen onderging de kamer? Waarom verdween zij? Tijdens de lezing zal dr. Knol ook ingaan op enige recente aanwinsten uit Westerwolde.

Dr. Egge Knol was van 1994-2023 conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst(nijverheid) van het Groninger Museum.

 1. Sluiting van de vergadering.

Het bestuur hoopt weer velen van u op 23 maart a.s. te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Kineke Kuper,
secretaris.

Evangelisaties in Westerwolde

In het vorige nummer van ons blad stond van de hand van Hemmo Clevering een artikel over de Evangelisaties in Westerwolde. Ons lid Alie Noorlag stuurde ons nog de volgende aanvulling daarop

Met belangstelling heb ik weer de Terra Westerwolda gelezen. In het artikel van Hemmo Clevering Evangelisatsies in Westerwolde miste ik tussen de evangelisatiegebouwen het gebouw Jachin. Het gebouw stond aan de Ceresstraat te Stadskanaal, waar later slijperij Vos gevestigd was. Het gebouw is vroeger door mijn opa, Cornelius  Noorlag, in de jaren twintig van de vorige eeuw  gebouwd, oorspronkelijk  voor evangelisatiedoeleinden. Mijn grootouders woonden Ceresstraat 31.  De naam Jachin komt uit de Bijbel: Jachin (betekent opgericht) en Boaz (betekent Kracht) waren de namen van twee bronzen zuilen uit de tempel van Salomo. Ze stonden bij de ingang van de tempel, rechts Jachin en links Boaz. Mijn opa heeft later in de zestiger jaren het gebouw verhuurd aan de Gereformeerde Kerk te Stadskanaal (Poststraat). Weer later is het gebouw verkocht aan de Gereformeerde kerk.  Deze kerk hield er diensten. In de tachtiger jaren is het gebouw gesloopt. Ik heb warme herinneringen aan dit gebouwtje. Er waren evangelisatiebijeenkomsten, er werden Kerstvieringen gehouden en het gebouw heeft ook als schoollokaal gediend. Het was echt een verenigingsgebouw voor de mensen aan de 1e en 2e Afdraai.

Hartelijke groet,
Alie Noorlag.

Evangelisatiegebouw Jachin in Stadskanaal.

Informatie gevraagd over Harm Boelems uit Weende en het Asserbos

Beste mensen,
In Assen zijn we bezig met het schrijven van een boek over het eeuwenoude Asserbos, gelegen tegen het oude centrum van de stad. Het is geen bos van wilde natuur. Geen herten, geen vossen, geen dassen, geen bos om in te verdwalen. Het is een ander bos. Een bos vol met verhalen.
Nu zijn we bezig met een hoofdstuk over 40-45. En komen we bij een burgemeester, die van 1942 tot 1945 burgemeester was van de stad Assen. Een burgemeester, die destijds een verkeerde keuze maakte, een NSB-burgemeester. Een burgemeester ook die na zijn verdiende straf, gewoon in Assen is blijven wonen en er ook is overleden. Maar nu blijkt uit ons onderzoek, dat hij een heldenrol heeft verricht aangaande het 110 ha Asserbos. Daar willen we een verhaal over maken. En zijn we op zoek naar gegevens over hem, wat hem maakte dat hij zo`n hart voor de natuur had. Was hem dat meegegeven door zijn ouders? Zat dat in de familie? Zat dat in de genen? Zijn er verhalen uit het nageslacht? Graag komen we in contact met nazaten, dan wel mensen die wat te vertellen hebben over:

Harm Boelems, Landbouwer, geboren 17 febr. 1897 in Weende overleden 18 dec. 1954 in Assen. Van 1934-1942 burgemeester in Zuidwolde (dr.). Van 1942-1945 burgemeester in Assen

Uw reacties worden met discretie en respect behandeld
Uw reacties kunnen naar Marten van Dijken (stadsboswachter)
Beilerstraat 6, 9401 PK Assen. tel. 06-48735636. E-mail info@vandenatuur.com

Lezing door Wil Schackmann over de Koloniën van Weldadigheid

Vanmiddag (16-12-2023) hield de heer  Wil Schackman een interessante lezing over de Drentse Koloniën van Weldadigheid. Er was deze middag een grote opkomst in het Kruispunt in Vlagtwedde.
De lezing viel erg bij de toehoorders in de smaak en na de lezing werden nog veel vragen gesteld aan de spreker, die zelf ook heel ingenomen was met het aandachtig publiek.
Op de website van Schackmann is informatie te vinden over de boeken die hij heeft geschreven en verder verwijzen wij u graag naar de website Alle Kolonisten.

 

Genealogische vraag: Echtpaar Van der Werff-Lodder

Hans Pape is op zoek naar enige gegevens betreffende
Auke H. van der Werff, geboren  13-05-1893 te Oude-Pekela (?)
Fina Jesina Lodder geboren 27-02- 1894 in Emmen
Het paar trouwt op  13 mei 1921 in Zaltbommel.
Zij wonen o.a.  in Ter Apel, Vlagtwedde en andermaal te  Ter Apel (gegevens Gemeente Zeist). Het huwelijk blijft kinderloos.
Auke en Fine   verhuizen in 1962 (resp. 69 en 68 jaar oud) naar Zeist om bij haar broer Gerrit en Johanna te gaan wonen. Gerrit was hoofd der school in Zeist. Auke overlijdt  op 5 juni 1965, Fina op 14 jan. 1984. Ze zijn begraven op Bosrust te Zeist.
Mijn vraag: Ik zou graag een stukje levensloop van hen ontvangen t.b.v. een boek(je) over Fines familie (Lodder), gezien vanuit mijn geboortedorp Vriezenveen
Te denken valt aan de opleiding, het beroep, evt. bedrijf,  kerkelijke positie of niet, en evt. actief  in of t.b.v. de samenleving.
Het zou erg fijn zijn als iemand me voort zou kunnen helpen.
Bedankt voor uw actie.
Met vriendelijke groet,
Hans Pape, Middelburg,   0118-624887 of mail jlpape@zeelandnet.nl)

Winternummer Terra Westerwolda verschenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwste nummer van Terra Westerwolda, het cultuurhistorisch tijdschrift over Westerwolde, is uit! Het winternummer staat weer boordevol met uiteenlopende verhalen over de geschiedenis van Westerwolde. Onze abonnees hebben hun exemplaar inmiddels ontvangen en het tijdschrift is ook verkrijgbaar bij alle vaste verkooppunten.

Ter Apeler carnaval

Het duurt nog eventjes voordat het feest weer losbarst, maar Terra Westerwolda komt alvast in de carnavalsstemming met een artikel van Erik Wubs over het carnaval in Ter Apel. Waar komt het carnaval vandaan? Hoe ontstond carnavalsvereniging de Kloosterwiekers? En wat is de betekenis van het Ter Apeler carnaval?

Een bijzondere vondst in Wedde

Archeoloog Ko Lenting kreeg een bijzondere bodemvondst, gevonden bij de Wedderborg, in handen. In de jaren 1980 ging Gerard Boltjes uit Blijham met een metaaldetector rond de Wedderborg. Uit de bagger, die afkomstig was uit het zuidwestelijke bastion, werd een bijzonder voorwerp opgepiept, dat een deel van de geschiedenis van de Wedderborg en haar toenmalige bewoners blootgeeft. Om wat voor voorwerp het precies gaat, leest u in Terra Westerwolda!

Evangelisaties van vroegere tijden

In Westerwolde hebben meerdere evangelisaties bestaan. Voor de bewoners van afgelegen gebieden was de afstand tot een kerk soms zo groot, dat ze zelf een kerkgebouw met predikant wilden. Het kwam ook voor dat een kerkelijke gemeente een evangelisatie stichtte in een nabijgelegen plaats. Hemmo Clevering geeft in zijn artikel een overzicht van de verschillende evangelisaties die Westerwolde rijk is geweest, en waarvan een enkeling vandaag de dag nog bestaat.

En verder…

Klaas Meijer deelt in zijn column zijn gedachten over de herdenkingen van de heksenvervolging in Westerwolde. Lizanne Trenning dook in de meer recentere geschiedenis en beschrijft de historie van de Historische TT in Vlagtwedde. Jakob Been heeft namens de Historische Kring Ter Apel over het leven van dokter Theodor Brümmer geschreven. Geert Volders dook in het militaire stamboek van zijn overgrootvader Jan de Vries. Daarnaast leest u uiteraard ook weer het nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde en de laatste historische actualiteiten.

Uitnodiging ledenbijeenkomst 16 december 2023

Geachte leden en andere belangstellenden,

Graag willen wij u uitnodigen voor de eerstvolgende ledenbijeenkomst van de Historische Vereniging Westerwolde op zaterdag 16 december a.s. in  gebouw “’t Kruispunt”,  Beatrixstraat 13 te Vlagtwedde. Aanvang: 13.30 uur.

Het bestuur stelt het volgende programma voor:

 1. Opening, door de voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris en de penningmeester
 4. Rondvraag/w.v.t.t.k.
 5. Het inhoudelijke deel van de bijeenkomst:
  Westerwolders en de Drentse Koloniën van Weldadigheid
  Een lezing door dhr. Wil Schackmann
  Tientallen beter gesitueerde inwoners van Westerwolde leggen in 1818 een stuiver per week opzij om de stichting van de koloniën van weldadigheid mogelijk te maken. Na de oprichting van Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord volgen het bedelaarsgesticht de Ommerschans en de kolonie Veenhuizen. Daar zal de armen geleerd worden om met het werk van hun eigen handen de kost te winnen. En zo zal de armoede de wereld uit geholpen worden, te beginnen uit Nederland.
  Bijvoorbeeld Hendrik Puper, zoon van de onderwijzer van Bourtange, vertrekt met zijn gezin daar naartoe om een nieuw bestaan op te bouwen. Maar werkt het? Worden de kolonisten welvarend en wordt de armoede opgelost?
  Wil Schackmann heeft vier boeken geschreven over de Koloniën van Weldadigheid en weet met tal van anekdotes het leven in de koloniën heel dichtbij te brengen.
  Pauze.
 1. Voortzetting van de lezing
 2. Sluiting van de vergadering.

Het bestuur hoopt weer velen van u op 16 december te mogen begroeten. Neemt u gerust een gast mee!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,
K. Kuper-Dijkmeijer, secretaris HVW


Indexering Tijdschriften

Uitgelicht


Hemmo Clevering heeft de indexering van de oude jaargangen van de tijdschriften, die wij als vereniging in de loop van de jaren hebben uitgegeven, klaar. Met de link  INDEX TERRA WESTERWOLDA kunt u het bekijken. Als u vervolgens bij AUTEUR of TITTEL een zoekwoord invult, krijgt u alle nummers te zien waar dat woord in voorkomt. Als u daarna op JAAR klikt dan opent zich het betreffende tijdschrift. De meest recente uitgaven worden in een later stadium toegevoegd.

Inloopmiddag/boekenmarkt 21 oktober

Op zaterdag 21 oktober ontvangen we u graag op de inloopmiddag die wij houden in SHC De Oude Stelmakerij in Sellingen. We organiseren deze middag tussen 13.00 en 16.00 uur een kleine boekenmarkt waarbij afgeschreven boeken en tijdschriften uit onze collectie te koop worden aangeboden.
Bovendien is mevrouw Anneke Zwanenburg van De boekenzolder/boekwinkeltjes aanwezig met een selectie van haar 2ehandsboeken aanbod.
Ook kunt u de expositie in de Oude Stelmakerij bekijken. En u kunt een kijkje nemen in ons archief dat boven in De Oude Stelmakerij gehuisvest is.